Reklamacje i zwroty

Polityka reklamacyjna/zwrotów i formy płatności Instytutu Języków Obcych ENTER

1. IJO ENTER świadczy usługi w zakresie nauczania języków obcych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2. Klient może zgłosić reklamację do świadczonych usług jeśli:

– ma zastrzeżenia do formy realizacji 

– ma zastrzeżenia do formy merytorycznej

– Instytut nie wywiazał się z warunkow zawartych w umowie

3. Reklamacje można składać wyłącznie drogą pisemną, mailowo lub listownie do 14 dni po zakończeniu kursu.

5. Reklamacja powinna zawierać:

– dane osoby składającej reklamację

– nazwę i datę kursu

– powód reklamacji

– proponowany sposób rozwiązania sytuacji.

6. IJO ENTER rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia (wpłynięcia reklamacji do siedziby firmy lub otrzymania maila).

7. Przy uwzględnieniu reklamacji Klienta, Firma szkoleniowa Poziom 4 proponuje formę rekompensaty w postaci bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego.

8. Informacja o rozpatrzenie reklamacji jest przekazana Klientom każdorazowo w formie pisemnej, listownie lub drogą elektroniczną.

W przypadku rezygnacji z kursu, Słuchacz lub jego Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się poinformować pisemnie Instytut Języków Obcych ENTER o rezygnacji z kursu i zapłacić za zajęcia do momentu rezygnacji. Czas rezygnacji z kursu będzie liczony z ostatnim dniem miesiąca, w którym złożona została pisemna rezygnacja. W przypadku gdy zapłata za kurs nastąpiła w formie jednorazowej Szkoła zwraca należność za niewykorzystaną część kursu, obliczoną z uwzględnieniem momentu rezygnacji liczonego według zasad wskazanych wyżej.

Formy Płatności

Przelew tradycyjny na nr konta Santander- 13 1090 1245 0000 0001 4804 2103 

W tytule przelewu prosimy podać IMIĘ I NAZWISKO Słuchacza

LUB

płatność przelewem online, w systemie PayU poprzez platformę Langlion.